TESUD Eğitim Vakfı Üniversite Bursu Başvurusu (2016)

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Öğrenci Bursları
Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Öğrenci Bursları
Daha Fazla Göster

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Eğitim Vakfı tarafından Üniversite Öğrencilere sunulan 2016 yılı Karşılıksız Burs Başvuruları başladı.

Başvuruların Dilekçe ile alındığını ve Online Başvuru sürecinin bu kurum için çalışmadığını baştan belirtelim.

Türkiye genelinde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapan veya bu eğitim kurumlarına girme hakkını elde etmiş, ancak öğrenimine kendisinin veya ailesinin imkanlarıyla devam edemeyen başarılı öğrencilere karşılıksız olarak burs verilecektir.

Burs Süreci ve Başvuru Detayları alt kısımda verilmiştir.

 

 

TESUD EĞİTİM VAKFI (TESUV) KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Ülkemizin geleceği olan, başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençlerimize imkan tanımak, eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olmak suretiyle, ülkemize ve insanlığa yarar sağlayacak kişilikli, öncü gençler yetiştirmektir.

Amacımıza ulaşmak için TESUV tarafından hazırlanan bu Yönergede, öğrencilere verilecek karşılıksız bursların esas ve şartları maddeler halinde belirlenmiştir.

Bu Yönerge, Türkiye genelinde, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapan veya bu eğitim kurumlarına girme hakkını elde etmiş, ancak öğrenimine kendisinin veya ailesinin imkanlarıyla devam edemeyen başarılı öğrencilere karşılıksız olarak, Vakıf tarafından verilecek burslar ve bursların karşılanması ile ilgili işlem ve esasları kapsar.

Bu Yönerge;

 • 5253 Sayılı Dernekler Kanunu (Md.10)
 • 2847 Sayılı Askeri Dernekler Kanunu (Md.7)
 • TESUD Tüzüğü
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Yönetmeliği
 • TESUD Eğitim Vakfı Senedi (Madde-3 ve Madde-4 (c)) esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Bu Yönergede geçen;

 • Mütevelli Heyeti; TESUD Yönetim Kurulu Üyelerini,
 • Yönetim Kurulu; TESUV Yönetim Kurulunu,
 • TESUV; TESUD Eğitim Vakfını,
 • Öğrenci; Yüksek Öğretim Kurumlarının, iki yıllık Meslek Yüksek Okulları ve dört yıl süreli eğitim veren kurumlar ile yüksek lisans bölümlerine devam eden öğrencileri ifade eder.

 

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

 • Aynı aileden birden fazla kişiye,
 • Taksirli suçlar (İstem dışı işlenen suçlar) hariç, sabıka kaydı bulunanlara,
 • Artık yıl öğrencilerine,
 • Vakıf Üniversitesi öğrencilerine,
 • Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alanlara (1:3 Ay) burs verilmez.

 

Başvuru yeri, Süresi ve Müracaat Ön Şartları

TESUV bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, her yıl 15 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında TESUV Genel Merkezine başvururlar. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya TESUD Şubeleri kanalıyla yapılabilir. Postadaki gecikmelerden TESUV sorumlu tutulmaz.

Boş kontenjanlar için her yıl: Eylül ayı Yönetim Kurulu toplantısında karar alınır.

Burs için müracaat eden öğrencilerde;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olmak,
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Yüksekokul (2 yıllık) ve lisans için; TESUV tarafından yıllık olarak belirlenecek olan ÖSS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 (ya da muadili) not ortalamasının üzerinde başarı göstermek,
 • Yüksek Lisans için; yeni öğrencilerin TESUV tarafından yıllık olarak belirlenecek “ALES” taban puanlarının ve 4 üzerinden 2,5 (ya da muadili) lisans mezuniyet not ortalamasının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 (ya da muadili) not ortalamasının üzerinde başarı göstermek,
 • ÖSS ve ALES sınavında TESUV Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen puanların üzerinde başarı göstermiş olmak şartları aranır.

 

Başvuru Sahibinden İstenecek Belgeler

Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir

 • TESUV Burs Başvuru Formu (EK-A) ile Aday Bilgi Formu (EK-B), (Başvuru ve Tüm Evraklar İçin TIKLAYINIZ)
 • İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı,
 • Okul idaresinden alınacak öğrenci belgesi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgah belgesi,
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği,
 • Aile çalışanlarının maaş bordrosu (Emeklilerde SGK’ndan alınacak maaş belgesi),
 • Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
 • Ailenin son üç aylık elektrik ve telefon faturaları,
 • Öğrenci velisi ile ilgili belgeler (EK-C),
 • Adli Sicil Kaydı.

 

Burs Başvuruları İle İlgili Yapılacak İşlemler

Burs başvuruları TESUV Genel Merkezine yapılır.

TESUV;

 • Talep sahibi öğrencilerin her biri için bir dosya açar.
 • Kontrol edilip tamam olduğu tespit edilen belgeler dosyasına konulur.
 • Her bir öğrenci için Öğrenci Velisi İle İlgili Belgeler (EK-C) talep edilir ve Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-Ç) doldurulur.
 • O yıl burs kontenjanının iki katı kadar öğrenci tefrik edilir.

 

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi

Değerlendirme Kriterleri

 • Burs verileceklerin tespitinde; Emekli Subay, Astsubay, Uzman Çavuş/Onbaşı ve bunlardan şehit olanların çocuklarına,
 • Anne ve Babası vefat etmiş olanlara,
 • Anne ve Babası ayrı olanlara,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlara,
 • Ailesi, öğrencinin okulunun bulunduğu şehir veya büyük şehir sınırları dışında olanlara,
 • ÖSY sınavında her öğretim dalında ilk on bine girenlere,
 • Milli sporcu belgesi bulunanlara, milli olmuş amatör sporcu lisansı bulunanlara,
 • Emsallerine nazaran yaşı küçük olanlara öncelik verilir.

TESUV Yönetim Kurulunca;

 • Seçilen öğrencilerle mülakat yapılarak kontenjan kadar asıl ve yedekleri belirlenir.
 • Sonuçlar hak sahiplerine tebliğ edilir ve ayrıca TESUD WEB Sitesinde yayımlanır.
 • Asıl listede boşalma olduğu takdirde, yedek listedeki sıra ile asıl listeye alınır.
 • Burs almaya hak kazanan öğrenciler adına açtırılacak banka hesap numaraları ilgili öğrencilere tebligat yoluyla duyurulur ve burslar bu hesaba yatırılır.

 

Burs Tahsis Kontenjanı, Miktarı ve Ödeme Zamanları

Bursiyer sayısı ve verilecek burs büyüklüğü ile yıllık artış oranını Vakıf Yönetim Kurulu tespit eder. Vakıf bütçesinde burs için gerekli ödenek belirlenir ve Mütevelli Heyetin Şubat ayı toplantısında bütçe ile birlikte onaylanıp yürürlüğe girer.

 

Bursun Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Yılda dokuz ay burs verilir (Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında burs verilmez).

Burs verme 01 Ekim’de başlar, 01 Haziran’da sona erer.

 

Burs Verilme Süresi

Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince burs verilir.

 

Burs Verilen Öğrencinin Takibi

Burs verilen öğrencilerden, her dönem sonunda, TESUV tarafından, döneme ilişkin transkriptleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.

 

Bursun Kesilmesi

Aşağıdaki durumlarda TESUV Yönetim Kurulunun vereceği karar ile burs kesilir.

 • Dönem ortalamasının arka arkaya iki dönem, ya da program süresince üç kez 4 üzerinden 2,5’in (ya da muadilinin) altına düşmesi,
 • Yasa dışı faaliyetler ile ilişkisi olduğunun ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,
 • Disiplin cezası alması,
 • Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
 • Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
 • Okul ile ilişkisinin sona ermesi,
 • TESUV ile irtibatını devam ettirmeyenler (Transkrip göndermeyenler),
 • Dönem ortalaması 2,5’in altına düşen bursiyere uyarı verilir ve burs kesilme koşulları hatırlatılır,
 • Dönem ortalamasına ilişkin burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde, bursun kesileceği bursiyere bildirilir ve burs, içinde bulunulan eğitim yılının sonunda kesilir.
 • Diğer burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde ise, bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.

 

Bursiyerin Yükümlülükleri

 • Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını TESUV’a iletmekle yükümlüdür.
 • Bursiyerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemine ait transkriptlerini, ilgili dönemin bitmesini müteakip en geç bir ay içerisinde TESUV’a elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Bursiyer, Vakıf tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa ve ilgili öğretim kurumlarının burs ofislerine iletmekle yükümlüdür.

 

TESUV’un Serbestliği

 • TESUV iş bu Yönergenin herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizin değiştirmekte, değiştirmeden farklı şekilde uygulamakta, burs miktarını, bursiyer sayısını, burs süresini, bursiyerlerde aranan şartları yeniden belirlemekte serbesttir.
 • TESUV, burs verdiği öğrencilere karşı hiçbir borç ve yükümlülük altında değildir, hiçbir taahhütte bulunmamıştır. Bursiyerler, bursa müracaat etmekle bütün şartları kabul ettiklerini kabul ve beyan eder.

 

Son Hükümler

TESUV Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve TESUV Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönerge hükümlerini Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti