OHAL Geldi Öğretmen Atamaları ve Tarihleri Değişti 

OHAL Geldi Öğretmen Atamaları ve Tarihleri Değişti 
OHAL Geldi Öğretmen Atamaları ve Tarihleri Değişti 
Daha Fazla Göster

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 2016 yılı Ağustos ayında yapılması beklenilen Öğretmen Atamaları İptal oldu. Sözleşmeli Öğretmenlik süreci ise değişime uğradı.

Yapılan değişimler OHAL Kapsamında yapıldığı için Anayasa Mahkemesi Yolu da kapalı olacak. Yani alınan kararlar direkt olarak yürürlüğe girecek ve Öğretmenlerin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacak.

Peki OHAL Kapsamında yayınlanacak olan Kanun Hükmündeki Kararname ile neler değişecek?

Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları nasıl olacak?

İşte tüm soruların cevapları….

 

Sözleşmeli Öğretmen Atamaları Şubat 2017’de Yapılacak 

Daha önce açıklanan ve 2016 Ağustos ayında yapılması planlanan 14.000 Öğretmen Ataması iptal edildi. 

Bunun yanında FETÖ/PDY Kapsamında okullardan uzaklaştırılan yaklaşık 22.000 öğretmenin yerine de alım yapılmayacak.

Bunun yerine şu aşamada ülke çapında Norm Fazlası statüsünde bulunan 40.000’e yakın öğretmen atama bekleyen bölgelere kaydırılacaklar.

Öğretmen Atamaları ise bundan sonra her yıl Şubat ayında yapılacak.

Yani ilk atama Şubat 2017 olacak.

 

Sözleşmeli Öğretmenlikte 4+2 Sistemi Uygulanacak 

İlk olarak 5+3 olarak açıklanan daha sonrasında 3+2 olarak kararlaştırılan Sözleşmeli Öğretmenlik süresi OHAL Kapsamında yayınlanan KHK ile birlikte 4+2 olarak onaylandı.

Bu sistem ile 4 yıl Sözleşmeli Öğretmen olarak görev yapan öğretmenler Kadrolu Öğretmen Statüsüne geçebilecekler. Bu süreçten sonra aynı okulda 2 Yıl Daha Öğretmen olarak görev alabilecekler.

Bu sistem ile hali hazırda Sözleşmeli Öğretmen olan ve 4 yılı tamamlamış öğretmenlerde Kadrolu Öğretmen Statüsüne geçiş yapabilecekler.

 

Eş Durumundan Tayin İsteme Olayı Kapalı 

Sözleşmeli Öğretmenlerin Eş Dolayısı İle Tayin İsteme süreçleri kapalı olacak.

Sözleşmeli Öğretmen olarak görev yapanların eşleri kendilerine tabi olacak.

Yani Sözleşmeli Öğretmen nerede görev yapıyorsa eşi de o bölgedeki kurumlarda görev alabilecek.

 

657 Değil 4/B Statüsünde Görev Yapacaklar 

Daha önce yapılan açıklamalarda Sözleşmeli Öğretmenlerin normal bir Devlet Memuru gibi haklara sahip olacağı belirtilmişti.

Ancak OHAL kapsamında alınan karar ile Sözleşmeli Öğretmen olarak ataması yapılan personel 4 yıl boyunca 4/B Statüsünde haklara sahip olacak.

4 yılın sonunda Kadrolu sisteme geçmesi durumunda 657 Kamu Personeli haklarına sahip olabilecek.

 

Kapatılan Özel Okullar Devlet Okullarına Dönüştürülecek 

FETÖ/PDY Operasyonu kapsamında kapısına kilit vurulan Özel Okulların tamamına yakını Devlet Okulu olarak göreve devam edecek.

Bu sayede bu okullarda eğitim gören öğrencilerin Devlet Okullarına nakledilmesi ile ortaya çıkan yoğunluk engellenmiş olacak.

Bu okullar için ilk etapta Norm Fazlası Öğretmenlerin ataması yapılacak. Sonraki süreçte ise açıklar için Şubat 2017 ataması ile atama yapılacak.

Devlet Okuluna dönüştürülmesi planlanan okul sayısının 800 civarında olması bekleniyor.

 

Anayasa Mahkemesi Yolu Kapalı 

OHAL Kapsamında çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnameler daha sonrasında muhatapları tarafından Anayasa Mahkemesine taşınamıyor.

BU sebeple de yukarıda belirtilen kararların alınması sonrasında geri dönüşü ancak yeni bir kararname ile olacak.

Bu sebeple de yapılacak düzenlemelerde Mağdur Konuma Düşecek Öğretmenlerin itiraz hakları ellerinden alınmış durumda.

 

 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

Sağlık Bakanlığı adına hareket eden ……………………………. ile ………………………………………… unvanlı pozisyonda istihdam edilecek …………………………………………………… arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.

Sözleşmede geçen “Kurum” deyimi, ……………………………………………………………, “personel” deyimi …………………………………………. isimli sözleşmeli personeli tanımlamaktadır.

Madde 1- Personel, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı, mesleki ve etik kurallar ile ilkelere uymayı ve hasta haklarına saygı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Personel, hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali Devlet memuruna emrettiği ödevleri yerine getirmek, uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.

Madde 2- Personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun izni olmadan açıklayamaz. Personel, sözleşmesi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma ait araç, gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

Madde 3- Personelin çalışma saat ve süreleri, emsali Devlet memurları için belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır. Ayrıca personel nöbet tutmakla yükümlüdür. Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda, normal çalışma saatleri dışında ve hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Bu çalışmalar karşılığında personele herhangi bir ek ücret ödenmez.

Madde 4- Personele, sözleşme süresince yapacağı hizmetine karşılık ilgili Kurumun döner sermaye gelirinden karşılanmak üzere her ay brüt (…………………………..) YTL ücret ödenir. Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

Ayrıca personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yaptığı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dahilinde ek ödeme yapılabilir.

Madde 5- Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 6- Personel, sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Madde 7- Personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa
tabidir.

Madde 8- Personelin izin hakları;

a) Yıllık İzin : 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinde sayılan kurumlarda ve sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek sureti ile geçen hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olanlara 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde kullandırılır.

b) Hastalık İzni : Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için, yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür.

c) Mazeret İzni : Personele isteği üzerine, eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

d) Doğum İzni : Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

e) Süt İzni :Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Madde 9- Sözleşmenin Feshi:

a) Personelin, bu sözleşmeye veya 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a aykırı davranışı tespit edildiğinde, bu durumu Kurumca personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.

b) Personelin, sözleşme akdetme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.

c) Personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona erer.

d) Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

e) Kurum, döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmeyi feshedebilir.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya hallerin iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği, yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmesi feshedilir.

Madde 10- İlgili herhangi bir sebeple, sözleşme yaptığı Kurum dışında görev yapma talebinde bulunamaz.

Kurumun döner sermaye gelirinin yetersiz kalması veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde, personel, vizeli boş pozisyonu bulunması kaydıyla aynı il içinde ihtiyacı bulunan ve döner sermaye geliri uygun olan başka bir Kurumda yeni sözleşme yapılarak çalıştırılabilir. Ancak bunun için, yeni sözleşme yapılacak Kurumun vizeli boş pozisyonunun olması, çalıştığı Kurum amirinin gerekçeli teklifi, çalışacağı Kurum amirinin uygun görüşü ve İl Sağlık Müdürünün onayı gerekmektedir.

Bu işlem gerçekleştirildikten sonra durum Bakanlığa bildirilir. Bu durumda personel, 24 saat içerisinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır.

Personel ile yeni Kurumunda yapılacak sözleşme, eski sözleşmesinin devamı niteliğinde kabul edilir.

Madde 11- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga Vergisi hariç) Kurumca karşılanır.

Madde 12- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık …………………………. Mahkemelerince çözümlenir.

Madde 13- İşbu sözleşme ……………… tarihinden …………….. tarihine kadar geçerlidir.

Madde 14- Bu sözleşme, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti