Karabük Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Duyurusu ve Akademik Takvim

Karabük Üniversitesi 2019 Yaz Okulu
Daha Fazla Göster

Karabük Üniversitesi tarafından açılacak olan 2019 yılı Yaz Okulu ile alakalı Akademik Takvim, Kayıt ve Diğer Duyuruları bir araya getirdik.

Karabük Üniversitesi tarafından açılacak olan 2019 yılı Yaz Okulu kayıtları 19 – 21 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite tarafından belirlenen akademik takvime göre Yaz Okulu dersleri 1 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 24 – 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak olan sınavlar ile de son bulacaktır.

Üniversite tarafından yapılan duyuruları elimizden geldiğince bu sayfa üzerinden sizlere aktarmaya çalışıyor olacağız. Ancak yine de konuyla alakalı olarak daha fazla bilgi almak istemeniz durumunda http://oidb.karabuk.edu.tr/index.aspx duyurular sayfasını ara ara kontrol etmenizi de öneririz.

 

Karabük Üniversitesi - Logo

Karabük Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Akademik Takvimi

Üniversite tarafından belirlenen 2019 yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Açılacak olan derslerin Dekanlık/Müdürlükler tarafından web sayfalarında ilan edilmesi 31 Mayıs 2019
Ders alma işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması 19 – 21 Haziran 2019
Ders ekleme işlemleri ve ders ücretlerinin yatırılması 25 – 27 Haziran 2019
Derslerin başlaması 01 Temmuz 2019
Derslerin son bulması 23 Ağustos 2019
Genel sınavlar 24 – 31 Ağustos 2019
Genel sınav sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi 24 Ağustos – 01 Eylül 2019
Tek ders sınavı başvurularının ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe yapılması 02 Eylül 2019
Tek ders sınavı 03 Eylül 2019
Tek ders sınavı sonuçlarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi 03 – 04 Eylül 2019
Genel sınav / tek ders sınavı sonuçlarına göre mezun olan öğrencilerin Dekanlık/Müdürlükler tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesinin son günü 09 Eylül 2019

 

 

Karabük Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Ders Kayıt Duyurusu

Karabük Üniversitesi tarafından ilgili duyurular yapıldıkça bizlerde bu sayfa üzerinden sizlere bilgi vermeye çalışıyor olacağız.

Ancak yine de konuyla alakalı olarak daha fazla bilgi almak istemeniz durumunda http://oidb.karabuk.edu.tr/index.aspx duyurular sayfasını ara ara kontrol etmenizi de öneririz.

 

Karabük Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Yönergesi

Akademik takvim

 • (1) Yaz Okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Süre

 • (1) Yaz Okulundaki bir ders güz veya bahar yarıyılında veya tüm yılda yapılan aynı kod ve isimli dersin toplam saat, yük ve kredisine sahiptir.
 • (2) Yaz Okulunun süresi, ara sınavlar dâhil olmak üzere 35 (otuz beş) iş gününden az olamaz. Gerekli hallerde hafta sonunda yapılan ders ve ara sınavlar da bu süreye dahildir.
 • (3) Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri güz ve  bahar yarıyılları olmak üzere iki yarıyıl olarak sürdürülmekte olup, Yaz Okulu üçüncü bir yarıyıl olarak kabul edilmez. Başarı derece değerlendirmeleri güz ve/veya bahar yarıyılı sonu itibariyle belirlenir. Yaz okulu değerlendirmeye alınmaz.

Ücretler ve ek ders

 • (1) Yaz Okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim üyesine/görevlisine ödenecek ek ders ücreti 2547 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Derslerin açılması

 •  (1) Birimler tarafından yaz okulunda açılması planlanan dersler, bu dersleri verecek öğretim elemanları ve ders kontenjanları, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve ilgili kurulun onayı ile belirlenerek ilan edilir.
 • (2) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve istisnai hallerde birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenci sayısı şartı aranmaz.
 • (3) Öğrenci sayısının 70’den az olması durumunda ders şubelere bölünmez, öğrenci sayısının 70 ve üzerinde olması durumunda ders şubelere bölünebilir ve her bir şube en az 35 öğrenci olacak şekilde belirlenir.
 • (4) Ders alma ve ücret yatırma sonunda Yaz Okulunda açılma şartlarını sağlayan dersler Senato onayına sunulur.
 • (5) Zorunlu dersler, verilmesi gereken yarıyılda açılmayıp Yaz Okuluna ertelenemez.

Başvuru ve ders alma esasları

 • (1) Öğrenciler, yaz okulunda otomasyon sistemi üzerinden ders alma işlemlerini yaparlar.
 • (2) Öğrenciler her Yaz Okulu döneminde, en fazla 3 (üç) ders alabilirler.
 • (3) Öğrenci, daha önce alarak başarısız olduğu (F1, F2, F3, K) ve kredisi yetmediğinden dolayı daha önce alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler Yaz Okulunda üst yarıyıllardan derslerin açılması kaydıyla ders alabilir.
 • (4) Yaz Okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.
 • (5) (Değişik: 24.12.2018 tarih ve 2018/21-9 sayılı Senato Kararı) Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacakları tarih aralığı ile Yaz Okulu akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışması durumunda Yaz Okulundan ders alamazlar. Ancak vardiyalı sistemle çalışılan iş yerlerinde staj saatlerinin yaz okulu ders saatleri ile çakışmaması durumunda yaz okulundan ders alan öğrenci aynı zamanda stajını da yapabilir.
 • (6) Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılacak olan Yaz Okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 • (7) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Öğrencinin başka birimden ders alabilmesi için derslerin eşdeğerliliğinin karşılıklı iki birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Açılması planlanan dersler ilan edilirken bu derslerde ilan edilir.
 • (8) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin KBÜ Yaz Okulunda açılmaması durumunda, öğrenci bu yönergenin 11. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir.
 • (9) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci, Yaz Okulundan ders alamaz.
 • (10) KBÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, kontenjan dahilinde Yaz Okulunda açılan dersleri alabilirler.

Devam ve başarı durumu

 •  (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • (2) Yaz Okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır; ara sınava ve genel sınava sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Ara sınav veya genel sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı açılmaz.
 • (3) Öğrencinin başarı notu, ön lisans ve lisans öğrencileri için “Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, lisansüstü öğrencileri için “Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenir.
 • (4) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu son not kullanılır. Ancak Yaz Okulunda devamsızlıktan kalan öğrenciler için normal dönemde almış oldukları not geçerlidir.
 • (5) Yaz okulu sonundaki tek ders sınavına, yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenciler girebilirler. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için yaz okuluna kaydolması yeterli olup, o dersin yaz okulunda alınıp alınmadığına bakılmaz. Ancak o dersin güz/bahar dönemlerinde devam şartının sağlanmış olması gerekir.

 

Mezuniyet

(1) Yaz Okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili eğitim öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diploma ve çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

 

Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Okullarından Ders Alma

 • (1)Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına(LYS, DGS, vb) eşit veya yüksek olması gerekir.
 • (2)Başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili birim kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler.
 • (3)Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal eğitim öğretim süresince her yıl en fazla 3 (üç) ders alabilir.
 • (4)Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders almak isteyen öğrenci; Yaz Okulundan açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve yerel kredi bilgilerini gösteren belgeler ile yazılı olarak bölüm başkanlığına müracaat eder, yerel ve AKTS kredileri eşitliği şartı aranmaksızın ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenerek (ders içeriği yaklaşık olarak %70’ in üzerinde uyumlu/yeterli ise eşdeğer kabul edilir) bölüm başkanlığının onayı ile öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alabilir.
 • (5)Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen tek ders sınavına girebilme kriterlerine uygun bir dersi, diğer bir yükseköğretim kurumunun Yaz Okulundan almakta olan bir öğrencinin üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tek ders sınavına girmesine bir engel yoktur.
 • (6) Yaz Okulu sonunda, öğrenci almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not döküm belgesini dilekçesiyle birlikte Bölüm Başkanlığına sunar; not dökümündeki notlar Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği / Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki nota dönüştürülerek, ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikle öğrencinin not kartına işlenmek üzere, Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.
 • (7)Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun Yaz Okulundan almış olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği / Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir.
 • (8)Bu esaslar Karabük Üniversitesinde öğrenim gören tüm önlisans, lisans, lisansüstü ve çift anadal programı öğrencileri için geçerlidir.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. Yönetici 3 sene önce

  Bölüm ve Üniversite duyurularına bakın. Bize açılacak derslerin listesi gelmiyor.

 2. Yönetici 3 sene önce

  KYK Yurtlarından açık olanlar oluyor. Nöbetçi Yurt listesine bakmanız lazım.
  Bunun dışında Özel Yurtlara da bakabilirsiniz.
  Yardımcı olma konusuna birşey diyemem.
  Dersler için de Üniversite duyuru sayfası ve Bölüm sayfasını takip edin.
  Açılacak derslerin listesi bizimle paylaşılmıyor. Sizin takip etmeniz lazım

9 Yorum

 1. 3 sene önce

  Bahçeşehir Ünv. Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiyim. Taban puanım okulunuza tutuyor. Karabük üniversitesinde yaz okulu tip öğrencileri için de var mı? Ders alabikiyormuyuz, biz entegre sistem görüyoruz okulumuzda. Tşk ederim

  • Yönetici 3 sene önce

   Bölüm ve Üniversite duyurularına bakın. Bize açılacak derslerin listesi gelmiyor.

 2. 3 sene önce

  Ben ağrıdan oraya gelirsem yurt bulabilcekmiyim ?! Ben yabancı öğrenciyim orada bana yardımcı olurlar mı ?!
  Ben şu derslerden en az 4 tanesini alacağım eğer varsa

  Matematik 1
  Fizik 1
  Öğretim ilke ve yöntemleri
  İşletim sistemleri ve Uygulamaları
  İnternet tabanlı programlama
  özel eğitim
  Öğretim tasarım

  • Yönetici 3 sene önce

   KYK Yurtlarından açık olanlar oluyor. Nöbetçi Yurt listesine bakmanız lazım.
   Bunun dışında Özel Yurtlara da bakabilirsiniz.
   Yardımcı olma konusuna birşey diyemem.
   Dersler için de Üniversite duyuru sayfası ve Bölüm sayfasını takip edin.
   Açılacak derslerin listesi bizimle paylaşılmıyor. Sizin takip etmeniz lazım

 3. 3 sene önce

  Sosyoloji giriş ve iletişim etiği ve temel fotoğrafçılık dersleri açılacak mı yaz okulu

  • Yönetici 3 sene önce

   İlgili bölüm sayfasını ve üniversite duyurularını takip ediniz.
   Açılacak derslerin listeleri bize ulaştırılmıyor ne yazık ki

 4. 3 sene önce

  Kütle ve enerji denklemleri derse açılacak mı

  • Yönetici 3 sene önce

   Takip etmeniz lazım. Böyle bir liste bize gelmiyor. Bazı üniversiteler bölüm sayfalarında vs. önceden açıklıyor. Bazıları ise başvuru işlemlerinden sonra öğrencilerin seçtikleri derslere göre açıyorlar dersleri.

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti