EGET Vakfı 2017-2018 Yılı Üniversite Burs Başvuruları

EGET Vakfı 2017-2018 Yılı Üniversite Burs Başvuruları
Daha Fazla Göster

EGET Vakfı tarafından Üniversite Öğrencileri için sunulan Karşılıksız Eğitim Bursu 2017/2018 yılı başvuruları başladı.

EGET Vakfı tarafından öğrencilere sunulan karşılıksız burslar 9 Ay devam etmektedir.

Ara sınıf öğrencilerinin burslarının devam edebilmesi için ortalamalarının 4 üzerinden 2.5 olması şartı aranmaktadır.

2017 – 2018 yılı için Burs Başvuruları 15 Eylül 2917 tarihinde başlamıştır. Son başvuru tarihi ise 9 Ekim 2017’dir

EGET Vakfı sadece Lisans seviyesinde eğitim gören öğrencilere Burs vermektedir. 2017/2018 yılı için belirlenen burs rakamı 300 TL’dir.

Burs Başvurusu için http://www.eget.org.tr/burslar/burs-basvuru-formu adresini kullanabilirsiniz.

 

Burs Başvuru Takvimi – 2017

 

İşlem  Tarih
ÇEVRİMİÇİ (Online) BURS BAŞVURULARININ BAŞLAMASI 15 -EYLÜL- 2017
ÇEVRİMİÇİ (Online) BURS BAŞVURULARININ BİTİŞİ 9 -EKİM- 2017
İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ BAŞVURANLARA DUYURULMASI 12 -EKİM- 2017
GÖRÜŞMELER 16-21 EKİM 2017
GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANANLARIN DUYURULMASI 23 -EKİM- 2017
GÖRÜŞMESİ OLUMLU SONUÇLANAN ÖĞRENCİLERİN BELGELERİNİ POSTAYA SON VERİŞ TARİHİ 30 -EKİM- 2017
EVRAK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI VE KESİN BURS KAZANANLARIN DUYURULMASI 7 -KASIM- 2017
BURS ALANLARIN BURSLARININ ÖDENMEYE BAŞLANMASI 15 -KASIM- 2017

 

 • 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde toplam 15 öğrenci Eget Vakfı burslarından yararlanacaktır.
 • 2017-2018 öğrenim dönemi için aylık burs tutarı 300 TL(üçyüz) Türk Lirası’dır.
 • Sadece lisans öğrencileri Eget Vakfı burslarından yararlanabilir.
 • Burs alanlar çalışmaya başladıktan altı ay sonra bir başka öğrenciyi destekleme güvencesi verirler.
 • Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ilk bursları Ekim ve Kasım ayını kapsayacak şekilde 15-Kasım-2017 tarihinde ödenecektir.

 

 

MADDE 1: AMAÇ

Asal amacı, maddi sıkıntılar nedeniyle öğrenim görme zorluğu yaşayan üniversite öğrencilerine burs sağlamak olan vakfımız, vereceği burslarla, toplumun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmeyi; çağdaş uygarlığın vazgeçilmez evrensel değerleri olan insan hakları, laiklik, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerine gönülden bağlı; doğaya ve çevreye saygılı; birey olabilmiş, üretken, yaratıcı, girişimci; ülkesine ve insanlığa yararlı olma kararlılığında; özgüvenli, ahlaki değerlere sahip, disiplinli, evrensel düşünebilen ve bu konuda kendini geliştirmeye hevesli bireyler yetişmesine aracılık ederek ülkemizin kalkınmasına böylelikle katkıda bulunmayı düşünmektedir.

 

MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik; Türkiye genelinde lisans düzeyinde öğrenim gören, görecek olan ve görmeye hak kazanmış; ancak öğrenimine maddi imkansızlıklar nedeniyle devam etmekte zorlanan; vakfımızın yukarıda anılan vakıf amaçları ile kendi değer yargıları örtüşecek; TC vatandaşı başarılı öğrencilere, EGET Vakfı tarafından, vakıf veb sitemizde yer alan başvuru formunun doldurulmasını takiben, belirlenen temel ilkeler ışığında yapılacak özenli seçimler soncunda verilecek burs ile ilgili işlem ve esasları kapsar.

 

MADDE 3: DAYANAK

Bu yönetmelik, EGET Vakfı Resmi Senedinin, Vakfın amacına ilişkin 3/1. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 4: TANIMLAMALAR

Yönetmelikte kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

 

EGET VAKFI Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı
Resmi Senet EGET VAKFI Resmi Senedi
Yönetim Kurulu EGET VAKFI Yönetim Kurulu
ÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Öğrenci Not Belgesi Transkript
Eğitim ve Burs Komisyonu Burs başvurularını değerlendirerek nihai karar için EGET Vakfı Yönetim Kurulu’na önermesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyon
Şartlı burs  Öğrencinin, öğrenimi süresince almış olduğu bursu, aynı süre boyunca ve  aynı aylık miktarlarla Eget Vakfı’na-bir başka öğrenciye burs verilebilmesi  amacıyla-geri ödemesi.

 

MADDE 5: EGET VAKFI GENEL MERKEZ BURSLARI

Her yıl EGET Vakfı Burs Komisyonu’nca belirlenecek olan koşullara uygun ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere verilen burslardır. Öğrenci, her hangi dönemde burs koşullarına uyacağı konusunda güvence vermiş ise, öğrenimi bitene değin ve bittikten sonra o koşullara uymakla yükümlüdür.

 

MADDE 6:  ÖZEL BURSLAR

“ADINIZ ‘UMAR’ OLSUN” KAMPANYASI KAPSAMINDAKİ BURSLAR

Özel burs bağışları yapanların isteklerine uygun olarak, öğrenciye EGET Vakfı aracılığı ve Yönetim Kurulu kararı ile verilen, özel hükümler de içerebilen burslardır. EGET VAKFI kaynakları dışında gerçek veya tüzel kişi ya da kurumlar tarafından gerçekleştirilen “Adınız ‘Umar’ Olsun” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın belirlediği koşullar çerçevesinde eğitim ve burs komisyonu kararıyla kesinleşir. Bağış şartında burs alanlar ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönetmelikteki tüm hükümler geçerlidir.

Bursların adet ve miktarı, başlama tarihi, şartlı ya da şartsız oluşu, süresi ve ödeme zamanları, burs veren kişi ya da kurum tarafından belirlenmek suretiyle de burs verilebilir.

Bağışçılar, yukarıda anılan kampanya çerçevesinde gerçekleştirecekleri bağışlarının sağ ya da vefat etmiş yakınları ya da kendi adlarıyla vakıf veb sitesinde ve vakfın diğer sosyal ortamlardaki paylaşımlarında anılmasını isteyebilirler.

 

MADDE 7: BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Türkiye’de öğrenim görmek.
 • Vakıf Burs Yönetmeliği amaçlarına uyan bir kişilik sahibi olmak (Madde 1’e).
 • Sabıka kaydı bulunmaması ve devam edilen öğretim kurumundan disiplin cezası almamak.(Disiplin cezası alması durumunda bursun devam edip etmeyeceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
 • Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
 • İki senelik meslek yüksekokulundan dikey geçiş sınavı ile 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de EGET Vakfı bursuna başvurabilirler.
 • Burs alanın isteği ve EGET Vakfı Yönetim Kurulu’nun onayıyla yılda 3 (üç) gün, herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmayı kabul etmek.

 

MADDE 8: ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Yabancı uyruklu öğrenciler.
 • Başka bir özel ya da resmi kurumdan burs alan öğrenciler. (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan kredi veya burs alanlar ile %40’ın üzerinde engeli bulunup da bir başka kurumdan burs alan öğrenciler ve yakınlarından nafaka alanlar aday olabilir.)
 • Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden muhtaç aylığı alan öğrenciler.
 • Tek dersten dolayı beklemiş olanlar hariç, eğitim öğretim süresini tamamlamış öğrenciler.
 • Vakıf üniversiteleri, açık öğretim fakültesi ve uzaktan eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler.

 

MADDE 9: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLİŞ YÖNTEMİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Burs başvuruları internet sitemizin, www.eget.org.tr/burslar/bursbasvuruformu sayfasından çevrimiçi form doldurularak gerçekleştirilir.

 • Burs başvuru ve değerlendirme takvimi her eğitim ve öğretim yılında Vakıf veb sitesinde duyurulur.
 • Değerlendirme sonuçları üç gruba ayrılır.
  • Ön değerlendirmeyi aşanlar
  • Ön değerlendirmeyi aşamayanlar
  • Özel Burs Koşullarına Uygun Olanlar
 • Her yıl özel burslar dışında burs verilecek öğrenci sayısı Eget Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs koşullarını karşılayan başvurular arasından verilecek burs sayısının iki katı kadar aday mülakat için davet edilir. Mülakat tarihleri ve değerlendirme sonuçları Vakfın web sitesinde her yıl ilan edilir.
 • Burs kazanmaya hak kazanan öğrenciler EGET Vakfı’nın talep ettiği belgeleri, her yıl veb sitesinde duyurusu yapılan tarihe kadar, PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü olarak EGET Vakfı Genel Merkezi’ne göndermekle yükümlüdürler.
 • Burs kazanma hakkı edinmiş öğrencilerin belgelerini sözü edilen tarihe kadar göndermemesi; aslına uygun bildirimde bulunmadıklarının saptanması; eksik belge gönderilmesi durumunda, burs alma hakları ortadan kalkar ve ek sıralamadaki öğrenciden gerekli belgeler istenir. Belgelerin hangi tarihe kadar gönderilmesi gerektiği veb sitesinde ilan edilir.

 

MADDE 10: BURS ALANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Öğrenci, öğrenimi süresince almış olduğu bursu, ücretli veya maaşlı bir işte çalışmaya başladıktan en geç altı ay sonra, almış olduğu aylık burs tutarları kadarıyla ve süresince, kesintisiz olarak EGET Vakfı’na iade etmeyi taahhüt eder.
 • Burs alanlar, Halkbank şubelerinden birinde kendilerinin açtıracağı hesap numaralarını, EGET Vakfı Genel Merkezi’ne en kısa sürede bildirmekle yükümlüdürler.
 • EGET Vakfı bursuna başvurusundan sonra öğrencinin beyanında herhangi bir değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin burs başvuru sonuçları açıklanıncaya kadar yazılı olarak belgelendirmesi halinde öğrencinin durumu dikkate alınır. Ayrıca, burs almaya başlayan ve başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenciler, durumlarını EGET Vakfı’na bildirerek, bursun kesilmesi yönünde bilgi vermekle yükümlüdürler.
 • EGET Vakfı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler, burs koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Burs alanlar, burs koşullarına aykırı hareket ettikleri takdirde, hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul ederler.
 • Burs alan, öğrenimini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde EGET Vakfı’na bildirmeye, diplomasını, mezuniyet belgesini Eğitim ve Burs Komisyonu’na ulaştırmaya mecburdur.
 • Başvuru Belgesi gerçeğe uygun olarak doldurulmalı ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında EGET Vakfı’na teslim edilmiş olmalıdır.
 • Beyan edilen bilgiler ile EGET Vakfı’na teslim edilen belgeler ve/veya vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında bir çelişki olmamalıdır.
 • Burs alanlar, öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği EGET Vakfı’na zamanında bildirmekle yükümlüdürler.
 • Burs almaya hak kazanan öğrenciler, EGET Vakfı’nın uygun gördüğü ortamlarda başvuru formunda yer alan verilerin kullanılmasını kabul ederler.
 • Burs alanların, öğrenimini tamamladığını EGET Vakfı’na bildirmediği, imzalayacağı müracaat formunda beyan ettiği bilgilerin ve ibraz ettiği belgelerin gerçeği yansıtmadığının ya da burs tahsis edildikten sonra başka bir özel kurum ya da vakıftan yeni burs aldığının tespiti halinde, bursunun kesileceğini, EGET Vakfı’ndan aldığı tüm ödemeleri ve burs miktarının 1,5 katı tutarındaki cezai şartı, tahsis tarihinden itibaren işlemiş yasal faizi ile birlikte EGET Vakfı’nın ilk yazılı talebini takiben 7 gün içinde ödeyeceğini, 7’inci günün dolması ile temerrüde düşmüş olacağından, başkaca herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın işbu maddede belirtilen tutarı nakden, defaten ve peşinen ödeyeceğini; ödememe halinde Eget Vakfı tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü icra, dava masrafları vekâlet ücretleri ile işleyecek faizleri ve diğer tüm giderlerden de sorumlu olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
 • Özel burslar ve kurulan fonlardan verilen burslarda, bağış şartlarına göre yükümlülükler belirlenebilir.

 

MADDE 11: BURSUN DEVAM KOŞULU

 • Tek dersten kalarak öğrenimini yarım dönem uzatmış öğrencilerin bursları yarım dönem daha uzatılır.
 • Öğrencinin devam etmekte olduğu sınıfta kalması halinde kesilen burs, bir sonraki sınav döneminde en az iyi derece alması veya not ortalamasının ilgili maddelerde belirtilen not ortalamasında veya daha yüksek olması halinde, burs kontenjanının uygun olması şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yeniden burs verilebilir.
 • Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası veya yüz kızartıcı suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bu öğrencilere bir daha burs verilmez.
 • Başarı ve disiplin durumunu bildirir ilgili makamdan onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript)”nin EGET Vakfı’na ulaştırılması gerekmektedir.
 • Disiplin cezası almış öğrencilerin bursunun devam edip etmeyeceği, EGET Vakfı Yönetim Kurulu ya da EGET Vakfı Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Öğrencinin dönem izni alması durumunda, bursu dondurulur; ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi ve durumunun Yönetim Kurulu’nca onaylanması halinde aynı bursu almaya tekrar hak kazanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
 • Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

 

MADDE 12: BURSUN KESİLMESİ

Durumu bu yönetmelikteki hükümlere uymadığı tespit edilenlerin;

 • Sınıf veya dönem tekrarı yapanların;
 • Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule uygun gerekçesi bulunmayanların;
 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, sene veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin;
 • Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya EGET Vakfı yönetimine bilgi vermeden öğretim kurumunu değiştirenlerin;
 • Burs almaktan vazgeçtiğini bildirenlerin;
 • EGET Vakfı’na bilgi vermeden kayıt donduranların;
 • Öğrenim görmekte olduğu eğitim kurumu kapatılanların;
 • Vakıftan burs aldığı süre içerisinde EGET Vakfı dışında başka kurumlardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alanların; (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alanlar ile %40’ın üzerinde engeli bulunup da bir başka kurumdan burs alan öğrenciler ve yakınlarından nafaka alanlar hariçtir.)
 • Disiplin cezası alanların; (disiplin suçu Eğitim ve Burs Komisyonu’nca incelendikten sonra karar verilir)
 • Öğrenim süresi içerisinde hüküm giydiği tespit edilenlerin;
 • Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyenlerin;
 • Her ne sebeple olursa olsun EGET Vakfı Burs Komisyonu’na yanlış beyanda bulunanların;
 • Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin bursu, Haziran ayı sonunda kesilir.

Herhangi bir nedenle öğrenimin uzaması halinde burs uzatılamaz.

Sadece önemli hastalık, ciddi trafik kazası vb. mazeret durumlarında öğrencinin durumunu belgelendirmesiyle EGET Vakfı öğrencinin bursunun devam etmesine karar verebilir.

Yukarıda sayılan haller dışında gerek görülmesi halinde ve istisnai durumlarda bursun devamı ya da kesilmesine Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında toplanacak olan Eğitim ve Burs Komisyonu karar verir. Bu komisyonun kararları kesindir. Eğitim ve Burs Komisyonu, konu hakkında en yakın tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

 

MADDE 13: BURS BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

Gerekli belgelerle ilgili çizelge www.eget.org.tr sayfasından görüntülenebilir.

 

MADDE 14: BURSLARIN ÖDENME SÜRESİ

EGET Vakfı Eğitim Bursları, bağış şartları farklı bir hüküm taşımadıkça, her akademik yıl için 9 (dokuz) aylık süreci içerir.

Yarı yıl döneminde başlayan bursların ilk yıl ödemesi 4 (dört) aylık süreci içerir.

 

MADDE 15: BURS KONTENJANI

EGET VAKFI burslarının türleri ve sayıları, bütçede bu iş için ayrılan ödenek ve özel bursların şartları da dikkate alınmak suretiyle EGET VAKFI Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve en geç Ekim ayı başında gerekli duyurular yapılır.

 

MADDE 16: BURS TUTARI

Öğrencilere verilecek burs miktarı, bütçe olanakları dahilinde her yıl, EGET Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, öğrenim dönemi başında burs miktarında değişiklik yapabilir. Ancak, burs almaya başlamış olanlar, bir önceki yıl aldıkları burstan daha düşük burs almayacaklardır.

 

MADDE 17: BURSUN ÖDENMESİ

Öğrenciye bursun ödenmesi, EGET VAKFI Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Eğitim ve Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister; kazananlara gerekli duyuruyu yapar. Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, Kasım ayında 2 aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

 

MADDE 18: SOSYAL FAALİYET, TANITIM VE MEZUNLARIN TAKİBİ

Burs alanlar ile toplantı düzenlenerek, burs alanların birbirleriyle ve EGET Vakfı yöneticileri ile tanışmaları sağlanır.

Burs alanların, EGET Vakfı ile sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri desteklenir ve takdir edilir. Böylece, öğrencilerin EGET Vakfı’nı sadece para ödeyen değil, kendilerinin tüm gelişimleri ile ilgilenen ve destek veren bir kurum olarak tanımaları amaçlanır.

Mezun olan burs alanlarla da iletişim devam ettirilerek dayanışmanın ve eğitim burslarına katkının sağlanması amaçlanır.

 

MADDE 19: MALİ HÜKÜMLER

Verilecek her türlü bursların sayısı, para olarak miktarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

 

MADDE 20- İDARİ HÜKÜMLER

EGET Vakfı işbu yönetmeliğin herhangi bir maddesini önceden ilan etmeksizin değiştirme, burs koşullarını yeniden düzenleme hakkına sahiptir. EGET Vakfı, sonraki yıllarda vereceği burslarda ve gerek görmesi durumunda işbu koşulları değiştirme hakkına sahiptir. Ancak her öğrenci her hangi yılın burs sözleşmesini yapageldiyse, o yılın koşullarına tabidir.

EGET Vakfı, burs verdiği öğrencilere karşı yasalar indinde hiçbir borç altında değildir. Burs alacaklar, bursa müracaat etmekle bütün bu şartları kabul ederler.

Bu yönetmelikle ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında EGET VAKFI Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti