Atatürk Üniversitesi 2016 Yılı Yaz Okulu Duyurusu

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu - 2016
Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu - 2016
Daha Fazla Göster

Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından 2015/2016 Eğitim ve Öğretim yılında açılacak olan Yaz Okulu dönemi Akademik Takvim, Başvuru Süreci ve Ücret bilgilerini sizler için bir araya getirdik.

13 Haziran – 16 Haziran 2016 tarihleri arasında Ön Kayıt işlemi yapacak olan üniversite açılacak dersleri belirleyerek 20 Haziran – 22 Haziran tarihleri arasında Kesin Kayıt İşlemlerini gerçekleştirecektir.

Atatürk Üniversitesinde 2016 yılı Yaz Okulu 20 Haziran 2016 tarihi itibari ile başlayacak olup 14 Ağustos 2016 tarihi itibari ile de sona erecektir.

 

Atatürk Üniversitesi 2016 Yaz Okulu Takvimi

Üniversite tarafından açıklanan 2015/2016 Yılı Yaz Okulu Takvimi aşağıdaki gibidir.

 

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi
Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Takvimi

 

Atatürk Üniversitesi 2016 Yılı Yaz Okulu Ücretleri

http://eski.atauni.edu.tr/userfiles/113442-db6ab68f0090d2b92f993cb4a7dc3d68.pdf

 

Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

Tanım ve Amaç

Madde 1 — Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan; düşük AGNO’lu öğrencilere AGNO’larını yükseltme; herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri başarabilmek; başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran ek bir eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

 

Akademik Takvim

Madde 2 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunun akademik takvimi, bahar dönemi sonundaki bütünleme sonu sınavlarının tamamlanmasını müteakiben ilgili fakülte, yüksek okul kurulunun ve lisansüstü dersler için de ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenir. Akademik takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

 

Öğretim Süresi

Madde 3 — Yaz Okulunun süresi 7 haftadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.

 

Açılacak Derslerin Saptanması ve Derslere Kayıt

Madde 4 — Atatürk Üniversitesi fakülte, yüksek okul ve enstitülerinin öğretim programlarında yer alan bütün derslerin, verilmesi gerekli olan yarıyıllarda (güz veya bahar) bir kez açılması zorunludur. Bu derslerin Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir.

Madde 5 — Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 25 (yirmi beş) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurulu; lisansüstü dersler için ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Madde 6 — (Değişik:RG-25/5/2009-27238)

Yaz Okulunda açılacak ön lisans ve lisans dersleri fakülte/yüksekokul bölüm/anabilim dalının, lisansüstü dersler ise enstitülerin ilgili anabilim dallarının, dersi verecek öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine fakülte/yüksekokul veya ilgili enstitü kurulunun onayı ile belirlenen ve en geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde, ilgili birimlerde ilan edilir. Bir ders, en fazla iki öğretim elemanı tarafından yürütülebilir. Ancak, normal eğitim-öğretim programlarında haftalık ders saati altı saat ve üzerinde olan dersler için, dersi verecek öğretim elemanı sayısı ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler Yaz Okulu Akademik Takviminde belirtilen tarihler içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre, dersin açılıp açılmayacağı hususunda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim programlarında yıllık olarak belirlenen dersler Yaz Okulunda açılmaz.

İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli aynı kredi/saatli derslere, ilgili kurumun yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilir.

Madde 7 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO’larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Yaz okulunda iki dönem üst üste AGNO’su 2.00’ın altında olmayan öğrenciler yaz okulunu takip eden güz ve bahar yarıyıllarından ders alabilirler. Yaz Okulu sonunda AGNO’su iki dönem üst üste 2.00’ın altına düşen öğrenciler başarısızlığı devam ettiği sürece müteakip güz ve bahar yarıyıllarında yeni ders alamazlar. Sadece yaz okulunda aldığı derslere kayıt yaptırabilirler. Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir. Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri yaz okulundan ders alabilir.

Madde 8 – (Değişik:RG-31/5/2010-27597)

Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci toplam en fazla 12 kredilik ders alabilir; ancak, bir dersin kredi saatinin 12’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 12 kredi saati miktarına ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

Madde 9 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunda açılan derslere diğer üniversitelerin öğrencileri kontenjan uygun olduğu takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilir. Atatürk Üniversitesi öğrencileri, diğer üniversitelerin yaz okulundan; lisans ve ön lisans dersleri için ilgili fakülte ve yüksek okul yönetim kurullarının; lisansüstü dersler için de ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla faydalanabilirler.

Madde 10 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunda, dersler başladıktan bir hafta sonra, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi yapılamaz. Yaz okulunun ilk haftası içerisinde yapılacak ders bırakma ve ders değiştirme işlemleri de ancak dersin açılması için gereken öğrenci sayısını aksatmayacak şekilde yapılabilir.

Madde 11 — (Mülga:RG-12/6/2013-28675)

Madde 12 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Yaz Okulunda mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.

 

Başarı Durumu ve Değerlendirme

Madde 13 — Yaz Okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti lisans/ ön lisans dersleri için ilgili fakülte/yüksek okul ve lisansüstü dersler için ilgili enstitünün öğretim ve sınav yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde yapılır.

Madde 14 — Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan genel not ortalamasında dikkate alınır.

 

Diğer Hükümler

Madde 15 — (Değişik:RG-25/5/2009-27238)

Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu öğrencilerin mezuniyet sıralaması, bahar yarıyılı sonunda yapılan mezuniyet sıralamasını değiştirmeyecek şekilde belirlenir.

Madde 16 — Yaz Okulunda geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.

 

Mali Hükümler

Madde 17 — Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi kapsamında Maliye Bakanlığınca saptanan esaslara göre belirlenecek ders ücreti ödenir.

Madde 18 — (Değişik:RG-12/6/2013-28675)

Öğrenciler yaz okulu öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler. Yaz Okulunda normal örgün ve ikinci öğretim öğrencileri, yaz okulu öğrenim ücretlerini Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre öderler.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde fakülte, yüksek okul veya ilgili enstitü yönetim kurulları karar verir.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 20 — 24/4/1996 tarih ve 22620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik Yaz Okulu programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Öne Çıkan Yorumlar

 1. 5 sene önce

  Benim iki dönemin agnosu da 2 den düşük yaz okuluna gidip sınıfı gece bilirmiyim Myo dan

 2. 5 sene önce

  4. Sınıf ogrencisiyim dönem uzattım suan 4 sınıfin bahar dönemi derslerini alamadım 3. Sınıf bahar dönemi derslerini alıyorum yaz okulunda kendi dönemimn derslerini alabilirmiyim ortalama şartı var mı üstten ders almak için yardımcı olursanız sevinirim?

15 Yorum

 1. 5 sene önce

  üniversitenızın gecme notu mu var yoksa çan eğrisi mi uygulanıyo bi sorum daha olacaktı derslerin akts sini nasıl öğrenebilirim

  • Yönetici 5 sene önce

   Bölüm sayfasından AKTS değerlerine bakabilirsiniz.
   Çan Eğrisi ve diğer detaylara da Üniversite Yönetmeliklerine bakabilirsiniz.

 2. Ben 1. Sinifim ilk dönem agnom 2 nin altında ff lerimi alacağım fakat bu dönem 2 nin üstüne çıkarsa yaz okulunda 2. Sınıftan ders alabilir miyim?

  • Yönetici 5 sene önce

   Üniversitenizde üstten ders alma sınırı ne kadar ona bakmanız lazım. Genelde 3.00 olunca üstten ders alabilirsiniz.

 3. 5 sene önce

  ben 4.sınıf öğrencisiyim devamsızlıktan kaldığım dersi yaz okulunda alabiliyormuyum

 4. 5 sene önce

  Benim iki dönemin agnosu da 2 den düşük yaz okuluna gidip sınıfı gece bilirmiyim Myo dan

 5. 5 sene önce

  4. sınıf öğrencisiyim ve 5. yarıyıldan seçmeli dersim kalmış farkında olmadan ve bahar dönemindeyim yani güz döneminin dersi kalmış seçmeli ders olduğu için bahar döneminde alabilir miyim?

 6. 5 sene önce

  4. Sınıf ogrencisiyim dönem uzattım suan 4 sınıfin bahar dönemi derslerini alamadım 3. Sınıf bahar dönemi derslerini alıyorum yaz okulunda kendi dönemimn derslerini alabilirmiyim ortalama şartı var mı üstten ders almak için yardımcı olursanız sevinirim?

  • Yönetici 5 sene önce

   Resmi olarak siz 4. sınıfsınız. 3.sınıftan ders alıyor olsanız bile. Bu sebeple istediğiniz dersi alabilirsiniz.

 7. 5 sene önce

  Yaz okulu ücretleri ne kadar bide derslerimin uyup uymadıgını nasıl anlıyabilirim basvuru için ne gerekli öğrenebilirmiyim..

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti