Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Yaz Okulu Yönetmeliği

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
Daha Fazla Göster

24 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Yaz Okulu Yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Üniversite tarafından yayınlanması muhtemel Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Yaz Okulu Akademik Takvimi için sitemizi takip edebilirsiniz.

 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans ve lisans programlarının yaz okulunda uygulanacak usul ve esaslarını düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddesi hükümlerine, 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 • Açılacak ders: Ders seçim haftası sonrasında birim yönetim kurulu tarafından belirlenen sınav yapılacak dersi,
 • AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
 • Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin kurullarını,
 • Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerin yönetim kurullarını,
 • DNO: Yaz okulu dönem not ortalamasını,
 • Fakülte: Açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerini,
 • GNO: Genel not ortalamasını,
 • Merkezî Açıköğretim: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 21 inci maddesine göre, Anadolu Üniversitesi tarafından geniş kitlelere belirli bir zaman ve mekânda bulunma zorunluluğu olmadan, ülke çapında her ilde ve yurt dışında merkezî bir organizasyonla kitlesel eğitim, sınav, yüz yüze akademik danışmanlık ve büro hizmeti verilen bölüm/programlardaki eğitim-öğretimi,
 • Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,
 • Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
 • Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekânda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,
 • Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
 • Üniversite Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 • Yaz okulu: Bu Yönetmelik esasları uyarınca yaz aylarında yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini,

ifade eder.

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulu uygulaması

 • MADDE 4 – (1) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ve Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınmasıyla bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra yaz okulu açılır. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır.
 • (2) Yaz okulu akademik takvimi, bu Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

 

Süre ve dersler

 • MADDE 5 – (1) Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dâhil olmak üzere 5 haftadan az olamaz.
 • (2) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz.
 • (3) Yaz okulunda açılacak ders için güz veya bahar yarıyılı ders planında yer alan AKTS kredileri esas alınır.
 • (4) Yaz okulunda açılacak ders/derslerin yarıyılları dikkate alınmadan;

 

a) Not durum belgesinde genel not ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden,

b) Not durum belgesinde genel not ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenciler, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden,en fazla 5 ders seçebilir.

Sınavlar ve başarı durumunun değerlendirilmesi

 • MADDE 6 – (1) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO’su, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.
 • (2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan bir öğrenci, bu cezanın uygulanmasından dolayı yaz okulundan ders alamaz.
 • (3) Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenci isterse yaz okulundan ders alabilir.
 • (4) Sınavda uygulanacak kurallar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.
 • (5) Yaz okulu sınavı, birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.
 • (6) Öğrencinin harf notları; Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenir.

Ders açılması

MADDE 7 – (1) Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

 

Eğitim ve öğretim ücreti

 • MADDE 8 – (1) Yaz okuluna katılacak öğrencilerden, her yıl ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen miktar göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır.
 • (2) Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır.
 • (3) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz. Ancak seçtiği ders açılmazsa ilgili derse ait tutar iade edilir. Derslerin hiçbiri açılmaz ise öğretim ücretinin tamamı iade edilir.
 • (4) Yaz okulu, öğretim için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup normal öğrenim süresine eklenmez.

Kayıtlar

 • MADDE 9 – (1) Yaz okulu öğrenci kayıtları, ilgili birim kurulunun kararı ile belirlenen tarihler arasında yapılır.
 • (2) Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okuluna ait öğretim ücretini ödemekle yükümlüdür.
 • (3) Öğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok beş ders seçebilir.
 • (4) Öğrenci, kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamaz.
 • (5) Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili talepler dikkate alınmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 10 – (1) Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1– (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir. Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti