Acıbadem Üniversitesi – 2017 Yılı Yaz Okulu Duyurusu (Başvuru – Akademik Takvim)

Acıbadem Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi
Daha Fazla Göster

Acıbadem Üniversitesi tarafından 2017 yılında açılacak olan Yaz Okulu ile alakalı olarak Akademik Takvimi, Harç Ücretlerini ve Başvuru Süreçlerini sizler için derledik.

Acıbadem Üniversitesi 2017 yılında Yaz Okulu açacağını duyuran ve gerek kendi öğrencileri gerekse de misafir öğrenciler için bu imkânı sunan üniversitelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Acıbadem Üniversitesinin 2017 yılında uygulayacağı Yaz Okulu Takvimi, Harç Ücretleri ve diğer detaylar üniversite tarafından açıklandıkça sayfamız üzerinden sizlere duyurulacaktır.

 

Yaz Okulu ile alakalı daha fazla bilgi almak isterseniz https://www.bitalebe.com/yaz-okul-nedir-yaz-okulu-hakkindaki-tum-bilgiler.html adresinden bilgi alabilirsiniz.
Farklı üniversitelerden yaz okulu alınması ile alakalı bilgiler için ise https://www.bitalebe.com/farkli-universitelerden-yaz-okulu-nasil-alinir-ders-nasil-secilir-video-anlatim.html  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Diğer üniversitelerin sıralı olarak Yaz Okulu Detaylarına ise https://www.bitalebe.com/universite-yaz-okulu-rehberi-20162017.html  adresi üzerinden inceleyebilirsiniz.

 

Acıbadem Üniversitesi – 2017 Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

 

Tarihler  Süreçler
13.06.2017 Yaz Okulu Ders Programlarının İlanı
14.06.2017 – 16.06.2017 Yaz Okulu Ders Kayıtlarının Yapılması/Ücretlerin Yatırılması
19.06.2017 Yaz Okulu Başlangıcı
03.08.2017 Yaz Okulu Sonu
01.08.2017 Yaz Okulu Sonu Sınav Programlarının İlanı
04.08.2017-08.08.2017 Yaz Okulu Sonu Sınavları
11.08.2017 Yaz Okulu Sonu Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi
14.08.2017 Yaz Okulu Sonu Sınav Not Listelerinin İmzalı Nüshalarının Öğrenci İşlerine Teslimi
15.08.2017 Yaz Okulu Bütünleme Sınav Programı İlanı
17.08.2017-18.08.2017 Yaz Okulu Bütünleme Sınavları
21.08.2017 Yaz Okulu Bütünleme Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi
22.08.2017 Yaz Okulu Bütünleme Sınav Not Listelerinin İmzalı Nüshalarının
Öğrenci İşlerine Teslimi  

 

Acıbadem Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

Madde 1 — Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz dönemi eğitimine ait ilişkin esasları kapsar.

Yaz dönemi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilerek, eğitim öğretim verimliliğini artırmayı amaçlayan öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlayan yan dal ve çift anadal yapmalarını destekleyen bir eğitim-öğretim programıdır.

  1. Öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak.
  2. Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir olanak sağlamak ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında derslerdeki yığılmaları önlemek.
  3. Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından yararlanmak,
  4. Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin Üniversitemiz eğitim olanaklarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak,
  5. Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlamak, yan dal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,
  6. Bahar yarıyılı sonunda Yabancı Dil Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere, kendi öğretim programlarındaki yaz döneminde açılan 1.sınıf derslerini almak suretiyle öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak.

Madde 2 — Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. ve 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 — Bir eğitim-öğretim yılının Akademik takvimdeki Bahar Yarıyılı bitiminden, izleyen akademik yılın başına kadar olan süre içinde açılan dersler, yaz öğretimi dersleri olarak tanımlanır. Yaz döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri Rektörlükçe tespit edilir.

Madde 4 — Yaz döneminde açılan tüm dersler ile ilgili işlemler, Acıbadem Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun bir biçimde yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı için bu işlemlerde Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

 

Yaz Döneminin Esasları ve Derslerin Açılması

Madde 5 — Yaz döneminde derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yaz dönemi isteğe bağlı olup, eğitim süresi yedi haftadır. Bu süre yaz dönemi final sınavlarını da kapsar. Yaz dönemi Yükseköğretim Kurulu onayı ile tüm eğitim öğretim aşamalarında açılabilir. Yaz döneminde açılan her ders için güz ve bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar (İngilizce hazırlık sınıfında haftada 25 saat) ders yapılır. Yaz döneminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

Derslerin açılması, ders sorumlularının belirlenmesi

Madde 6 — Yaz döneminde açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları ve dersin öğretim dili, dersi açan bölüm, anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi üzerine ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitü kurullarınca belirlenir.

Yaz dönemi dersleri tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek biçimde açılamaz. Tüm lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz okuluna ertelenmemesi gerekir.

Yaz döneminde açılması öngörülen dersler, ilgili bölümlerce, lisansüstü dersler ise, ilgili Enstitü anabilim dallarının görüşü ve Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bahar dönemi sınav sonuçlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesinin son gününe kadar belirlenir. Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra kesinleşir ve ilan edilir.

Madde 7 — Acıbadem Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak Yaz Dönemine ertelenmesi mümkün değildir. Yıllık dersler Yaz Döneminde açılmaz.

Madde 8 — Yaz Döneminde bir dersin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Lisansüstü derslerde bu alt sınır uygulanmaz

 

Değerlendirme, Ders Alma, Ekleme, Bırakma ve Devam Zorunluluğu

 

Madde 9 — Yabancı Diller Hazırlık Okulunca yürütülen İngilizce hazırlık programı için açılacak yaz dönemi, Yabancı Diller Hazırlık Okulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Yaz dönemindeki İngilizce Hazırlık Sınıfının her bir şubesi en az 16 öğrencinin kayıt yaptırmasıyla oluşur. Yaz dönemine katılan öğrencilerin başarı durumları, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak koşulu ile akademik yıl sonundaki genel başarı notu 100 üzerinden en az 40 ve üstü olan hazırlık sınıfı öğrencileri İngilizce hazırlık programı yaz öğretimine katılabilir.

Yabancı Diller Hazırlık Okulunca düzenlenen yaz öğretiminde derslerin %85’ine devam etme zorunluluğu vardır.

Yabancı Diller Hazırlık Okulunca düzenlenen yaz öğretimi sonunda yapılacak olan İngilizce yeterlik sınavını başaran öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya programlardaki normal öğretimlerine başlarlar.

Bu sınavda başarısız olan öğrenciler ile İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olup da yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerle birlikte yeterlik sınavına girerler. Bu öğrencilerin, ek yerleştirme ile Üniversiteye giren öğrencilere yeterlik sınavı açıldığı takdirde, bu sınava da girme hakları vardır.

 

Ders alma, ekleme ve bırakma

Madde 10 Yaz dönemi kayıt işlemleri Senatoca belirlenen tarihler içinde tamamlanır. Bir öğrenci, yaz döneminde en çok toplam 9 kredilik ders alabilir.

Yaz döneminde ders ekleme, ders bırakma işlemleri derslerin başlamasından en çok bir hafta sonra sonuçlandırılır.Yaz döneminde dersten çekilme işlemi uygulanmaz.Yaz öğretimindeki bir dersin açılması kesinleştiğinde, ekle-sil zamanını geçiren öğrencinin ders için ödediği yaz dönemi ücreti iade edilmez.

Yeni ders veya kredi eklemelerinde ortaya çıkan fark ayrıca tahsil edilir.

 

Devam zorunluluğu

Madde 11 — Yaz döneminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam süresine ilişkin olarak, Acıbadem Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Diğer üniversitelerden alınan dersler

Madde 12 — Öğrenciler (İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç); bu Yönergenin 11.maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, Üniversitece uygun görülen diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri alabilirler. Ancak, bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir.

Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler; AcıbademöÜniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi

Madde 13 — Yaz döneminde yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara ve genel sınavlar yapılır. Yaz döneminde alınan derslerin genel sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Madde 14 — Yaz döneminde açılan derslerde en az iki ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde Acıbadem Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 15 — Öğrencinin her yaz döneminde aldığı not/notlar transkriptinde yaz dönemi başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.

Madde 16 — Öğrencilerin yaz döneminde kayıt oldukları derslerdeki başarı notları, not durum belgesinde, “yaz dönemi” olarak gösterilir ve izleyen güz yarıyılı başı itibariyle öğrencinin genel not ortalamasına yansıtılır. Yaz döneminde alınan tüm dersler ve alınan notlar, izleyen güz dönemi sonu itibariyle, not durum belgesine, o güz döneminde alınmış ders olarak transfer edilir ve yarıyıl ortalamasına katılır. Yaz döneminde alınan derslerden biri veya birkaçı, izleyen güz döneminde açıldığı takdirde, öğrenci bu dersi mevzuata uygun biçimde yeniden alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olacağından, yaz dönemi notu transfer edilmez.

Mezun olabilmek için yalnızca yaz döneminde aldıkları derslerden başarılı olmaları yeterli bulunan öğrenciler, yaz döneminde bu derslerin tümünden başarılı olmaları halinde, izleyen güz dönemine not transferi yapılmaksızın veya not ortalaması hesaplaması için güz dönemi sonu beklenmeksizin mezun olabilirler.

Madde 17 — Özel öğrenci statüsü ile Acıbadem Üniversitesi Yaz Dönemi derslerine kayıt yaptıranlara, yaz dönemi öğretim süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve genel başarı notunu gösteren bir belge Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilir.

Genel başarı not listesinin bir kopyası ilgili birim tarafından saklanır.

 

Öğrenim Programları, Ücretler ve Mezun Olma Hakkı

Madde 18 — Yaz döneminde görev alacak öğretim elemanları sadece bir ders verebilir. Ancak ilgili yönetim kurulunun gerekçeli teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile ders sayısı 2’ye yükseltilebilir. Yaz döneminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü sıfır (0) kabul edilir. Yaz dönemi öğrenim ücretleri ve öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti; Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Madde 19 — Yaz döneminde açılan derslerin kayıt ücretleri ile öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, en geç Mayıs ayı sonuna kadar, Rektörlük tarafından belirlenerek ilgili birimlere duyurulur. Öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, fiili saatlere dayalı olarak ilgili birimler tarafından hazırlanacak puantajlara göre hesaplanır.

Kayıt yaptıran öğrenci sayısının öngörülenden az olması nedeniyle açılamayan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin ödedikleri ücretler iade edilir.

 

Mezun olma hakkı ve ilişik kesme

Madde 20 — Önlisans, lisans ve lisansüstü programların son döneminde olan ve Acıbadem Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitimi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Acıbadem Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre durumları elverişli olan öğrenciler, ek süre elde ettikleri ders veya dersleri yaz döneminde alarak mezuniyet için gereken koşulları sağlayabilirler. Yaz döneminde alınan derslerden ötürü ayrıca ek süre hakkı kullanılmaz.

Durumları, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin hükümlerine uygun olan öğrenciler, yaz dönemine katılarak, almaları gereken dersleri, başarı ile tamamlamaları halinde yaz dönemi sonunda mezun olabilirler.

Yaz dönemi sonunda; akademik yetersizlik uyarısı yapılmaz, önceki dönemlerde yapılmış olan akademik yetersizlik uyarısı kaldırılmaz, ilişik kesme işlemi yapılmaz.

Normal dönemler sonrasında ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz döneminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

Yaz dönemi sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır ve yaz dönemindeki derslerden alınan notlar transkriptlerde yaz dönemi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

İngilizce Dil Eğitim Seti